top of page
  • mail

Pokud nesledujete náš FB, zde pár řádků o novém přístupu k půdě, který aplikujeme ;-)

Pro ty z vás, co by se rádi dozvěděli více detailů o Regenerativním zemědělství, mohou číst dále :-) Fotky a informace, co se na pozemcích děje můžete sledovat na našem Facebooku ;-)

facebook.com/nasehospodarstviPan Ing. Karel Klem, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., napsal pro web Agromanuál moc pěkný článek. Jeho celé a úplné znění naleznete na odkazu na konci tohoto "dloooouhého" příspěvku ;-)


Cílem Regenerativního zemědělství je regenerace přirozené půdní úrodnosti prostřednictvím zvýšení obsahu organické hmoty (uhlíku) a obnovením života v půdě (mikro i makroorganizmů).

Regenerativní zemědělství si uvědomuje, že intenzivní zemědělské hospodaření vedlo a vede k degradaci zemědělské půdy (eroze, pokles obsahu organického uhlíku v půdě, zhutnění, snížení retence vody atd.) a přichází s aktivními postupy pro zlepšování stavu (regeneraci) půdy. Zásadní rozdíl oproti všem předchozím způsobům zemědělského hospodaření je u regenerativního zemědělství v tom, že se nesnaží přírodní procesy překonávat či s nimi konkurovat, ale naopak těchto procesů v co největší míře využívá pro to, aby se v půdě vytvářelo prostředí, které bude schopné v přiměřené a vyvážené míře zásobovat rostliny a další organizmy vodou, živinami a energií 🌱


Výsledky dlouhodobých pokusů se zaoráváním slámy, chlévského hnoje či jiného organického hnojení potvrzují, že skutečně navýšení obsahu organického uhlíku z mrtvé rostlinné biomasy je možné skutečně jen krátkodobě a v dlouhodobém trendu dokonce někdy vede i ke snížení obsahu organického uhlíku, protože nastartované rozkladné procesy po zaorání organických zbytků do půdy vedou ke stimulaci rozkladu zásob organického uhlíku což je jev označovaný jako tzv. priming efekt.🍁


Jaké by tedy měly být hlavní zásady regenerativního zemědělství tak, aby zajišťovaly hlavní cíl, tedy regeneraci půdní úrodnosti prostřednictvím zvýšení obsahu organického uhlíku v půdě?🌻Především musíme vycházet z toho, že hlavní podíl na ukládání a stabilizaci organického uhlíku v půdě má poutání jednoduchých organických sloučenin na minerální částice, přičemž tyto jednoduché látky mají primárně původ v kořenových exsudátech produkovaných živými rostlinami, a že další podstatnou složkou stabilizace uhlíku v půdě je stabilita půdních agregátů, které chrání organický uhlík před mikrobiálním rozkladem.

V principu tedy regenerativní zemědělství musí být postaveno na 3 základních pilířích:


🍀a )Trvalý vegetační pokryv bez období holé zpracované půda, zajišťující kontinuální produkci kořenových exsudátů a jejich postupné poutání na minerální částice půdy (jíl a prach).


🍀b) Minimální narušení půdy kultivací, která vede k destrukci půdních agregátů a celkově k urychlení rozkladu organického uhlíku v půdě.


🍀c) Opatření vedoucí k podpoře půdního edafonu, k nimž patří kromě již zmíněných trvalého vegetačního pokryvu a omezení zpracování půdy také diverzita pěstovaných rostlin a snížení používání syntetických pesticidů a hnojiv.


🧑‍🌾Je zřejmé, že úloha půdního edafonu a mechanizmů, kterými se podílí na stabilizaci a dlouhodobém ukládání uhlíku v půdě musí být teprve objasněna například s použitím izotopového značení uhlíku a dusíku, nicméně dosavadní výsledky jednoznačně prokazují jeho klíčovou úlohu v těchto procesech, přičemž zásadní pozornost by měla být zřejmě věnována právě mykorhizním houbám a jejich podpoře.🌾


Systém regenerativního zemědělství by proto měl zahrnovat následující prvky, které musí být vždy uplatňovány v komplexu a jejichž účinnost při samostatném použití je často velmi nízká (pozitivní efekty v podobě dlouhodobého ukládání organického uhlíku v půdě a obnovení života v půdě se dostavují teprve jejich synergickým působením).


🍀1. Zajištění trvalého vegetačního pokryvu pěstováním druhově bohatých meziplodin. Meziplodiny přitom musí být vysévány okamžitě po sklizni předchozí plodiny bezorebným způsobem (do mulče posklizňových zbytků).


🍀2. Bezorebné setí hlavní plodiny i meziplodiny do mulče posklizňových zbytků (plodiny) či zelených rostlin (meziplodiny).


🍀3. Zajišťovat diverzitu rostlin na pozemku nejen v čase (osevní sled) ale i v prostoru. Toto je velmi důležitá podmínka rozvoje arbuskulární mykorhizy, která je podporována společným pěstováním více druhů a zejména pak přítomností rostlin z čeledi bobovité (leguminóz). Toho lze dosáhnout jednak pěstováním druhově bohatých směsí meziplodin, společným pěstováním dvou plodin (tzv. intercropping)


🍀4. Omezení zhutnění půdy a poškození půdní struktury přejezdy zemědělské mechanizace za vysoké vlhkosti půdy a ideálně pak používáním technologie řízených přejezdů pouze ve vymezených kolejích (CTF - Controlled Traffic Farming). To platí zejména pro přechodné období 3–6 let, než dojde ke stabilizaci půdních agregátů, a tím zlepšené odolnosti půdy vůči mechanickému namáhání.


🍀5. Snižování používání pesticidů a průmyslových hnojiv na minimální a nezbytně nutnou míru. Vzhledem k tomu, že přechod od konvenčního hospodaření na regenerativní, může znamenat zpočátku určité problémy se zpomalenou mineralizací dusíku nebo šířením některých druhů plevelů, chorob a škůdců, není obvykle možná okamžitá redukce, ale jedná se o proces, který trvá mezi 3 až 6 lety, kdy se začnou projevovat pozitivní efekty většího zastoupení bobovitých rostlin (zvýšení obsahu dusíku v půdě přístupného pro rostliny) a pěstování meziplodin či intercroppingu na výskyt plevelů, chorob a škůdců. Nicméně jedná se o velmi důležitou součást regenerativního zemědělství, bez které nemůže dojít k úplné regeneraci života v půdě a plnému využití jeho efektů.


🍀6. Podpora půdního mikrobiomu a zajištění zlepšené přístupnosti živin v přechodném období použitím kvalitních kompostů (před zahájením přechodného období) a kompostových extraktů (využívaných například pro inokulaci osiva). Pro zlepšení fyzikálních vlastností půdy a dlouhodobé uložení uhlíku v půdě lze na začátku přechodného období rovněž využít biouhel (ideálně aktivovaný kompostováním), nicméně aktuálně je s ohledem na cenu biouhlu toto opatření ekonomicky nerentabilní.


Úplný článek je dostupný zde :


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page